Informace pro občany

DO 10.12.2022: MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II - PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:

 • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
 • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

  • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

souhrnný přehled příjmů (PDF)

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práve na formuláři přílohy č. 6 Pravidel).

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY

Výše podpory na dítě činí 4 000 Kč

100 % výše podpory vyplácí Jihočeský kraj prostřednictvím obcí a měst Jihočeského kraje.

JAK O PODPORU POŽÁDAT

Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje (v místě trvalého bydliště), které podporu rodičům/zákonným zástupcům předfinancují a následně podají žádost o zpětné proplacení dotace Jihočeskému kraji.

1. Zájemci o podporu doloží obci, městu vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně příloh o pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na děti, příspěvku na péči na dítě do dovršení 8 let věku, příp. s potvrzením o čistém příjmu.

2. Obec/město zkontroluje splnění podmínek dotačního programu pro čerpání podpory dle předložené žádosti podporované osoby. Na základě předložených dokladů proplatí obec/město 4 000 Kč.

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Spolu s vyplněnou žádostí o podporu (Excel) alespoň jeden z následujících dokladů:

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word),

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě formulář potvrzení (Word)

 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

 Kontakt na regionální pracoviště Úřadu práce (pro získání potvrzení): ZDE

Formuláře ke stažení zde:

 

Více Informací: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-deti-ve-veku-do-3-let