Informace pro občany

DO 10.12.2022: MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II - PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:

  • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na území Jihočeského kraje, kteří:

  • pobírají příspěvek na bydlení nebo

  • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,

  • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč.

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

50 % podpory financuje Jihočeský kraj, 50 % příslušná obec či město.

JAK O PODPORU POŽÁDAT

Žádosti o podporu podávají poživatelé důchodu, příp. zákonní zástupci prostřednictvím příslušných obcí či měst Jihočeského kraje.

1. Zájemci o podporu doloží obci, městu vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně příloh o pobírání příspěvku na bydlení, příp. s potvrzením o výši pobíraného důchodu k 1. 8. 2022:

2. Obec/město zkontroluje splnění podmínek dotačního programu pro čerpání podpory dle předložené žádosti podporované osoby. Na základě předložených dokladů proplatí žadateli výši možné podpory. 

Vzorové formuláře ke stažení zde:

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:

  • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word) nebo
  • potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),
  • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu).

Kontakt na regionální pracoviště Úřadu práce (pro získání potvrzení): ZDE

Vzorové formuláře ke stažení zde:

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (Excel)

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (PDF)

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (Excel)

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (PDF)

vzor potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení (PDF)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF)

 

Více informací: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-pozivatele-duchodu